None

DDL Czech Republic

Vergelijkingstabellen


010

013 BS

013 MP

014 BS

015

015 BS

 • HU 19015 - ABS Schwarz feinperl 107 - 16x1mm unlackiert, 16x2mm unlackiert, 19x1mm unlackiert, 19x2mm unlackiert, 23x0,6mm, 23x1mm, 23x2mm, 28x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x2mm, 43x2mm, 205x0,6mm, 205x1mm, 205x2mm
 • HU 39015 - Zwart perl - 22mm, 45mm, 640mm H, 22mm voorgelijmd, 45mm voorgelijmd

016

 • HU 187181 - ABS Bruin perl - 22x0,45mm H 200m, 22x2mm 100m, 23x1mm, 23x2mm, 32x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 116x1mm, 116x2mm, 275x0,45mm

017 BS

018

020 BS

 • HU 13321 - ABS Rot perl XG - 22x0,45mm, 23x1mm, 23x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 205x1mm, 205x2mm, 275x0,45mm, 22x0,45mm SK

021 BS

025 BS

026 BS

027 BS

028 BS

029 HL

034

035

037

090 BS

 • HU 12514 - ABS Elfenbein perl XG - 22x0,45mm, 22x0,7mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 28x2mm, 32x1mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x1mm, 43x1mm, 43x2mm, 55x2mm, 205x0,7mm, 205x1mm, 205x2mm, 405x0,45mm, 22x0,45mm SK
 • HU 32514 - Beige perl - 22mm, 45mm, 640mm H, 22mm voorgelijmd, 45mm voorgelijmd

113

 • HU 10113 - ABS Weiß perl HotAir - 23x1mm AdvE, 23x2mm AdvE
 • HU 10113 - ABS Wit perl - 16x0,45mm, 16x1mm, 19x0,45mm, 19x1mm, 19x2mm TS, 22x0,45mm TS 200m, 22x0,7mm TS 200m, 22x0,8mm, 22x1mm TS 150m, 22x2mm TS 100m, 23x0,45mm, 23x1mm TS, 23x1,5mm, 23x2mm TS, 23x3mm TS H, 28x1mm TS, 28x2mm TS, 32x1mm, 32x2mm TS, 33x0,45mm, 42x0,45mm TS, 42x0,8mm, 42x1mm TS, 42x2mm TS, 55x2mm TS, 205x0,7mm, 405x0,45mm TS, 405x0,8mm TS, 405x1mm, 405x1,5mm, 405x2mm, 22x0,45mm voorgelijmd TS, 22x0,7mm voorgelijmd TS, 23x0,45mm SK, 42x0,45mm voorgelijmd TS
 • HU 10113 - ABS Wit houtnerf - 22x0,45mm TS H 200m, 22x1mm TS 150m, 22x2mm TS 100m, 23x2mm, 28x2mm TS, 32x2mm TS, 33x0,45mm, 42x2mm TS H, 275x0,45mm, 405x1mm, 405x2mm, 22x0,45mm voorgelijmd TS
 • HU 10113 - ABS Wit grove houtnerf - 22x1mm TS 150m, 22x2mm H, 23x1mm, 23x2mm, 32x2mm, 42x2mm H, 116x1mm, 116x2mm
 • HU 10113 - ABS Weiß Pore SU 109 - 23x1mm, 33x1mm, 43x1mm, 116x1mm
 • HU 30113 - Wit perl - 22mm, 23mm MC, 33mm MC, 45mm MC, 640mm MC, 22mm SK MC, 23mm SK MC, 45mm SK MC
 • HU 30113 - Wit houtnerf - 22mm, 45mm, 640mm 450mm H, 22mm voorgelijmd, 45mm voorgelijmd

113 HL

 • HU 10113 - ABS Weiß glatt HotAir - 23x1mm AdvE, 23x2mm AdvE
 • HU 10113 - ABS Wit glad - 16x1mm TS, 19x1mm TS, 22x0,45mm TS 200m, 22x0,8mm TS 200m, 22x1mm TS 150m, 22x2mm TS 100m, 23x0,45mm, 23x1mm, 23x2mm, 25x1mm, 28x1mm TS, 28x2mm TS, 28x1mm, 32x2mm TS, 33x0,45mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x0,45mm TS, 42x0,8mm, 42x1mm TS, 42x2mm TS, 43x1mm, 43x2mm, 46x2mm, 54x1mm TS, 55x2mm TS, 405x0,45mm, 405x0,8mm TS, 405x1mm, 405x2mm, 22x0,45mm voorgelijmd TS, 23x0,45mm SK, 42x0,45mm voorgelijmd TS
 • HU 10113 - ABS Weiß Soft XK - 23x0,8mm, 23x1mm, 23x2mm, 28x0,8mm, 28x1mm, 28x2mm, 33x0,8mm, 33x1mm, 33x2mm, 43x0,8mm, 43x1mm, 43x2mm, 405x0,8mm, 405x1mm, 405x2mm
 • HU 30113 - Wit glad - 16mm MC, 17mm MC, 19mm MC, 22mm MC, 23mm, 25mm MC, 30mm MC, 33mm MC, 35mm MC, 40mm MC, 45mm MC, 640mm MC, 16mm SK MC, 17mm SK MC, 19mm SK MC, 22mm SK MC, 23mm SK MC, 33mm SK, 40mm SK MC, 45mm SK MC

115 HL

116

 • HU 10113 - ABS Weiß perl HotAir - 23x1mm AdvE, 23x2mm AdvE
 • HU 10113 - ABS Wit perl - 16x0,45mm, 16x1mm, 19x0,45mm, 19x1mm, 19x2mm TS, 22x0,45mm TS 200m, 22x0,7mm TS 200m, 22x0,8mm, 22x1mm TS 150m, 22x2mm TS 100m, 23x0,45mm, 23x1mm TS, 23x1,5mm, 23x2mm TS, 23x3mm TS H, 28x1mm TS, 28x2mm TS, 32x1mm, 32x2mm TS, 33x0,45mm, 42x0,45mm TS, 42x0,8mm, 42x1mm TS, 42x2mm TS, 55x2mm TS, 205x0,7mm, 405x0,45mm TS, 405x0,8mm TS, 405x1mm, 405x1,5mm, 405x2mm, 22x0,45mm voorgelijmd TS, 22x0,7mm voorgelijmd TS, 23x0,45mm SK, 42x0,45mm voorgelijmd TS
 • HU 10113 - ABS Wit houtnerf - 22x0,45mm TS H 200m, 22x1mm TS 150m, 22x2mm TS 100m, 23x2mm, 28x2mm TS, 32x2mm TS, 33x0,45mm, 42x2mm TS H, 275x0,45mm, 405x1mm, 405x2mm, 22x0,45mm voorgelijmd TS
 • HU 10113 - ABS Wit grove houtnerf - 22x1mm TS 150m, 22x2mm H, 23x1mm, 23x2mm, 32x2mm, 42x2mm H, 116x1mm, 116x2mm
 • HU 10908 - ABS Wit perl - 22x0,45mm 200m, 22x0,7mm 200m, 22x1mm, 22x2mm 100m, 23x1mm, 23x2mm, 28x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x1mm, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 205x0,7mm, 205x1mm, 205x2mm, 275x0,45mm, 22x0,45mm voorgelijmd H, 22x0,7mm voorgelijmd
 • HU 10908 - ABS Weiß Pore wellig 105 - 22x2mm
 • HU 10113 - ABS Weiß Pore SU 109 - 23x1mm, 33x1mm, 43x1mm, 116x1mm
 • HU 30113 - Wit perl - 22mm, 23mm MC, 33mm MC, 45mm MC, 640mm MC, 22mm SK MC, 23mm SK MC, 45mm SK MC
 • HU 30113 - Wit houtnerf - 22mm, 45mm, 640mm 450mm H, 22mm voorgelijmd, 45mm voorgelijmd

116 HL

 • HU 10113 - ABS Weiß glatt HotAir - 23x1mm AdvE, 23x2mm AdvE
 • HU 10113 - ABS Wit glad - 16x1mm TS, 19x1mm TS, 22x0,45mm TS 200m, 22x0,8mm TS 200m, 22x1mm TS 150m, 22x2mm TS 100m, 23x0,45mm, 23x1mm, 23x2mm, 25x1mm, 28x1mm TS, 28x2mm TS, 28x1mm, 32x2mm TS, 33x0,45mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x0,45mm TS, 42x0,8mm, 42x1mm TS, 42x2mm TS, 43x1mm, 43x2mm, 46x2mm, 54x1mm TS, 55x2mm TS, 405x0,45mm, 405x0,8mm TS, 405x1mm, 405x2mm, 22x0,45mm voorgelijmd TS, 23x0,45mm SK, 42x0,45mm voorgelijmd TS
 • HU 10113 - ABS Weiß Soft XK - 23x0,8mm, 23x1mm, 23x2mm, 28x0,8mm, 28x1mm, 28x2mm, 33x0,8mm, 33x1mm, 33x2mm, 43x0,8mm, 43x1mm, 43x2mm, 405x0,8mm, 405x1mm, 405x2mm
 • HU 30113 - Wit glad - 16mm MC, 17mm MC, 19mm MC, 22mm MC, 23mm, 25mm MC, 30mm MC, 33mm MC, 35mm MC, 40mm MC, 45mm MC, 640mm MC, 16mm SK MC, 17mm SK MC, 19mm SK MC, 22mm SK MC, 23mm SK MC, 33mm SK, 40mm SK MC, 45mm SK MC

117

117 HL

119 HL

15

207

214 DP

215

216

221

222 BS

302

308 DP

313 DP

314

326

327

336

343

344 DP

 • HD 21344 - ABS Beuken Figural nerf - 22x0,45mm H 200m, 23x1mm, 23x2mm, 28x2mm H, 32x2mm H, 33x1mm, 42x1mm, 42x2mm H, 340x1mm, 405x0,45mm, 405x2mm, 22x0,45mm voorgelijmd

347

349

352

 • HD 23352 - ABS Elzen houtnerf - 22x0,45mm H 200m, 23x1mm, 23x2mm, 28x2mm H, 32x2mm H, 33x1mm, 42x0,45mm H, 42x2mm H, 43x1mm, 115x0,45mm, 115x1mm, 340x2mm, 42x0,45mm voorgelijmd

353

354 DP

356

358

359

360

364

 • HD 28722 - ABS Noten houtnerf - 19x2mm H 100m, 22x0,45mm H 200m, 22x1mm H 200m, 22x2mm 100m, 28x2mm H, 32x2mm, 42x1mm, 42x2mm, 340x0,45mm, 340x1mm, 405x2mm, 22x0,45mm voorgelijmd, 42x0,45mm SK
 • HD 48364 - Noten houtnerf - 22mm, 45mm, 640mm H, 22mm voorgelijmd, 45mm voorgelijmd

370

380 DP

382

383

383 DP

384

387

 • HD 272715 - ABS Schneebirke perl - 19x2mm, 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x2mm, 28x2mm, 32x2mm, 42x0,45mm, 42x1mm, 42x2mm, 340x1mm, 340x2mm, 700x0,45mm, 22x0,45mm SK, 42x0,45mm SK

388

390

 • HD 243786 - ABS Eiken houtnerf - 22x0,5mm H 200m, 22x0,8mm, 22x1mm H 200m, 22x2mm 100m, 28x2mm H, 42x2mm, 260x2mm, 275x0,45mm, 275x0,8mm, 275x1mm, 22x0,5mm voorgelijmd H

393

398

398 DP

417 BS

 • HD 29881 - ABS Zilver perl - 19x2mm, 22x0,45mm 200m, 23x1mm, 23x2mm, 28x1mm, 28x2mm, 32x2mm, 33x1mm, 42x1mm, 42x2mm, 405x0,45mm H, 405x1mm H, 405x2mm, 22x0,45mm voorgelijmd

434

435

436

437

439

440

 • HD 246159 - ABS Eiche Milano Pore - 22x0,45mm, 22x0,8mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 32x2mm, 33x1mm, 42x2mm, 43x1mm, 260x2mm, 275x0,45mm, 275x0,8mm, 275x1mm, 22x0,45mm SK

441

442

444

445

 • HD 283703 - ABS Noten Aida perl - 22x0,45mm H 200m, 22x1mm H 200m, 22x2mm 100m, 23x2mm, 28x2mm, 42x2mm, 340x0,45mm, 340x1mm, 340x2mm, 22x0,45mm voorgelijmd

448

 • HD 28722 - ABS Noten houtnerf - 19x2mm H 100m, 22x0,45mm H 200m, 22x1mm H 200m, 22x2mm 100m, 28x2mm H, 32x2mm, 42x1mm, 42x2mm, 340x0,45mm, 340x1mm, 405x2mm, 22x0,45mm voorgelijmd, 42x0,45mm SK
 • HD 48364 - Noten houtnerf - 22mm, 45mm, 640mm H, 22mm voorgelijmd, 45mm voorgelijmd

449

450

450 DP

452 BS

453

454

455

456 DP

457

458

458 DP

459

460

461

462

463 DP

468

471

472

473

474 BS

475 DP

476

477

478

 • HD 28854 - ABS Wenge perl - 22x0,45mm 200m, 23x1mm, 23x2mm, 28x2mm H, 33x1mm, 33x2mm, 42x2mm, 43x1mm, 260x2mm, 275x0,45mm, 275x1mm, 22x0,45mm voorgelijmd

479

 • HD 21344 - ABS Beuken Figural nerf - 22x0,45mm H 200m, 23x1mm, 23x2mm, 28x2mm H, 32x2mm H, 33x1mm, 42x1mm, 42x2mm H, 340x1mm, 405x0,45mm, 405x2mm, 22x0,45mm voorgelijmd

480

481

503

504

505 DP

507

509

510

 • HD 24510 - ABS Eiken Gebleekt glad - 19x2mm H 100m, 22x0,45mm H 200m, 23x1mm, 23x2mm, 28x2mm H, 32x2mm H, 33x1mm, 42x1mm, 42x2mm, 115x1mm, 340x2mm, 405x0,45mm, 22x0,45mm voorgelijmd

511

512

516

517 HP

519

520

521

524

525 HP

526

527 HP

528 HP

 • HD 243326 - ABS Eiche Pore - 22x0,45mm, 23x1mm, 23x2mm, 32x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 275x0,45mm, 275x1mm H, 22x0,45mm lep.

529 HP

531

533 HP

 • HD 293078 - ABS Hacienda licht nerf - 19x2mm, 22x0,45mm H 200m, 22x1mm 200m, 22x2mm 100m, 23x2mm, 28x2mm, 42x1mm, 42x2mm, 54x2mm, 405x0,45mm, 405x1mm, 405x2mm, 22x0,45mm voorgelijmd H

534

 • HD 283058 - ABS Wenge Mali houtnerf - 22x0,45mm 200m, 23x1mm, 23x2mm, 28x2mm H, 32x1mm, 32x2mm, 33x1mm, 42x1mm, 43x1mm, 43x2mm, 54x2mm, 405x0,45mm, 405x1mm, 405x2mm, 22x0,45mm voorgelijmd H

535

536

537

538

540

 • HD 287634 - ABS Noten houtnerf - 22x0,45mm H 200m, 23x1mm, 23x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 115x0,45mm, 115x1mm, 340x2mm, 22x0,45mm voorgelijmd H

541 DP

542

543

544

 • HD 243145 - ABS Eiche Sonoma neu - 19x2mm TS, 22x0,45mm, 22x0,8mm, 22x1mm, 22x2mm TS, 23x1mm, 23x2mm, 25x2mm, 28x1mm, 28x2mm TS, 32x1mm, 32x2mm TS, 33x1mm, 33x2mm TS, 42x0,45mm, 42x0,8mm, 42x2mm TS, 43x1mm, 43x2mm TS, 275x0,45mm, 275x0,8mm, 275x1mm, 22x0,45mm SK, 42x0,45mm lep.

545 HP

546 HP

548 HP

549 HP

550 DP

551 DP

552 HP

553 HP

554 HP

 • HD 245573 - ABS Eiche Coast Pore - 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x1mm, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 405x0,45mm, 405x1mm, 405x2mm, 22x0,45mm SK

555 HP

556 HP

557 DP

558 HP

559 HP

 • HD 291400 - ABS Attic Wood Pore - 22x0,45mm, 23x1mm, 23x2mm, 32x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x0,45mm, 42x1mm, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 95x0,45mm, 340x1mm, 405x2mm, 22x0,45mm SK

560 BS

561 HP

562 HP

563 HP

564 DP

565 HP

566 HP

567 HP

568 HP

 • HD 284896 - ABS Noten Milano h-nerf - 22x0,45mm 200m, 22x0,8mm, 23x1mm, 23x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 115x0,8mm, 340x0,45mm, 405x1mm, 405x2mm, 22x0,45mm voorgelijmd H

569 HP

570 HP

 • HD 245573 - ABS Eiche Coast Pore - 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x1mm, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 405x0,45mm, 405x1mm, 405x2mm, 22x0,45mm SK

571 HP

572 DP

573 HP

 • HD 245573 - ABS Eiche Coast Pore - 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x1mm, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 405x0,45mm, 405x1mm, 405x2mm, 22x0,45mm SK

574 DP

575 DP

576 DP

577 DP

 • HD 257016 - ABS Rüster Salisbury - 23x1mm Softmatt, 23x2mm Softmatt, 33x1mm Softmatt, 33x2mm Softmatt, 43x1mm Softmatt, 43x2mm Softmatt, 340x1mm Softmatt, 340x2mm Softmatt

578 BS

579 DP

580 DP

581 HP

582 DP

584 HP

585 DP

586 HP

588 HP

589 HP

590 HP

591 HP

712