None

KASTAMONU Romania

Téléchargez les tableaux de comparaison en PDF.


A316 PS11

A319 PS17

A333 PS17

A353 PS17

A354 PS19

A356 PS11

A357 PS19

A359 PS17

A373 PS11

A379

A379 PS11

A391 PS19

A392 PS19

A394 PS19

 • HD 293451 - ABS Fleetwood Pore - 22x0,45mm, 23x1mm, 23x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x1mm, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 405x0,45mm, 405x1mm, 405x2mm, 22x0,45mm SK

A395 PS19

A396 PS19

A398 PS17

A400 PS19

A411 PS19

A414 PS19

 • HD 248718 - ABS oak grey pore - 22x0,45mm, 23x1mm, 23x2mm, 28x1mm, 28x2mm, 32x1mm, 33x2mm, 42x1mm, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 260x2mm, 275x0,45mm, 275x1mm, 22x0,45mm glue

A415 PS19

A416 PS11

A417 PS13

A417 PS29

A418

A418 PS11

A419 PS11

A423 PS13

A423 PS29

A427 PS29

A428 PS19

 • HD 251401 - ABS Pinie Pore - 22x0,45mm, 23x1mm, 23x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x1mm, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 405x0,45mm, 405x1mm, 405x2mm, 22x0,45mm SK

A429 PS13

A429 PS29

A431 PS13

A431 PS29

A433 PS11

A439 PS11

 • HD 291424 - ABS Woodline Pore - 19x2mm, 22x0,45mm, 22x1mm, 23x1mm, 23x2mm, 28x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 260x2mm, 275x0,45mm, 275x1mm, 22x0,45mm Preglued, 42x0,45mm Preglued

A440 PS29

A458 PS29

 • HD 245573 - ABS Eiche Coast Pore - 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x1mm, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 405x0,45mm, 405x1mm, 405x2mm, 22x0,45mm SK

A473 PS29

A474 PS19

A475 PS29

 • HD 243131 - ABS Eiche Natur Pore - 22x0,45mm, 23x1mm, 23x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x0,45mm, 42x1mm, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 405x0,45mm, 405x1mm, 405x2mm, 22x0,45mm SK

A480 PS29

A486 PS29

A506 PS19

A525 PS29

 • HD 241003 - ABS Eiche Gold Pore - 22x0,45mm Softmatt, 22x1mm, 23x1mm softmat, 23x2mm Softmatt, 28x2mm Softmatt, 33x1mm Softmatt, 33x2mm Softmatt, 42x1mm Softmatt, 42x2mm Softmatt, 405x0,45mm, 405x1mm Softmatt, 405x2mm Softmatt, 22x0,45mm Softmatt SK

A566 PS29

A572 PS19

A587 PS29

 • HD 251486 - ABS Kiefer Pore - 22x0,45mm, 22x1mm, 23x1mm, 23x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x1mm, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 260x2m, 275x0,45mm, 275x1mm, 22x0,45mm lep.

A588 PS29

 • HD 293081 - ABS Hacienda dark pore - 19x2mm, 22x0,45mm, 23x1mm, 23x2mm, 28x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x2mm, 43x1mm, 54x2mm, 405x0,45mm, 405x1mm, 405x2mm, 22x0,45mm Preglued

A589 PS29

A590 PS29

A800 PS17

 • HD 220344 - ABS Kirsche Pore - 22x0,45mm, 22x0,8mm, 22x1mm, 23x2mm, 28x1mm, 28x2mm, 32x1mm, 32x2mm, 42x0,45mm, 42x0,8mm, 42x1mm, 42x2mm, 260x2mm, 275x0,45mm, 275x0,8mm, 275x1mm, 22x0,45mm SK, 42x0,45mm SK

A801 PS11

A802 PS17

 • HD 211032 - ABS beech Danube pearl - 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 28x2mm, 32x2mm, 33x1mm, 42x2mm, 43x1mm, 115x0,45mm, 115x1mm, 405x2mm, 22x0,45mm Preglued

A803 PS17

A804 PS17

A806 PS11

A807 PS11

A808 PS11

A809 PS11

A810 PS11

 • HD 223615 - ABS Kirschb. Romana perl - 22x0,45mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 28x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x0,45mm, 42x1mm, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 260x2mm, 275x0,45mm, 275x1mm, 22x0,45mm SK, 42x0,45mm SK

A811 PS11

 • HD 284704 - ABS Nussbaum Aida perl - 22x0,45mm, 22x0,8mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 28x2mm, 32x2mm H, 33x1mm, 42x0,45mm H, 42x0,8mm, 42x1mm, 42x2mm, 54x2mm H, 260x2mm, 275x0,45mm, 275x0,8mm, 275x1mm, 22x0,45mm SK, 42x0,45mm SK

A812 PS17

 • HD 24105 - ABS Eiche Pore - 22x0,45mm, 23x1mm, 23x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x1mm, 42x2mm, 340x0,45mm, 405x1mm, 405x2mm, 22x0,45mm SK

A812 PS29

 • HD 24105 - ABS Eiche Pore - 22x0,45mm, 23x1mm, 23x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x1mm, 42x2mm, 340x0,45mm, 405x1mm, 405x2mm, 22x0,45mm SK

A814 PS17

 • HD 283058 - ABS Wenge Mali Pore - 22x0,45mm, 23x1mm, 23x2mm, 28x2mm, 32x1mm, 32x2mm, 33x1mm, 42x1mm, 43x1mm, 43x2mm, 54x2mm, 405x0,45mm, 405x1mm, 405x2mm, 22x0,45mm Preglued

A814 PS29

 • HD 283058 - ABS Wenge Mali Pore - 22x0,45mm, 23x1mm, 23x2mm, 28x2mm, 32x1mm, 32x2mm, 33x1mm, 42x1mm, 43x1mm, 43x2mm, 54x2mm, 405x0,45mm, 405x1mm, 405x2mm, 22x0,45mm Preglued

A815 PS17

A816 PS10

 • HD 23352 - ABS Alder Pore - 22x0,45mm, 23x1mm, 23x2mm, 28x2mm, 32x2mm, 33x1mm, 42x0,45mm, 42x2mm, 43x1mm, 115x0,45mm, 115x1mm, 340x2mm, 42x0,45mm Preglued

A817 PS11

 • HD 211599 - ABS Chocolate Beech Pear - 19x2mm, 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 28x2mm, 32x2mm, 42x0,45mm, 42x1mm, 42x2mm, 260x2mm, 275x0,45mm, 275x1mm, 22x0,45mm Preglued, 42x0,45mm Preglued

A818 PS17

A819 PS17

 • HD 24740 - ABS Light Oak Pore - 22x0,45mm, 23x1mm, 23x2mm, 28x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x1mm, 42x2mm, 340x0,45mm, 340x1mm, 405x2mm, 22x0,45mm Preglued

A820 PS19

A821 PS17

A822 PS11

A823 PS19

 • HD 291428 - ABS Woodline Pore - 19x2mm, 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 28x2mm, 42x1mm, 42x2mm, 54x2mm, 340x0,45mm, 405x1mm, 405x2mm, 22x0,45mm Preglued

A824 PS17

A825 PS17

A826 PS19

A827 PS11

 • HD 272715 - ABS Schneebirke perl - 19x2mm, 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x2mm, 28x2mm, 32x2mm, 42x0,45mm, 42x1mm, 42x2mm, 340x1mm, 340x2mm, 700x0,45mm, 22x0,45mm SK, 42x0,45mm SK

A829 PS19

A830 PS19

A831 PS17

 • HD 282137 - ABS Wenge Pore - 19x2mm, 22x0,45mm, 23x1mm, 23x2mm, 28x1mm, 28x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x0,45mm, 43x1mm, 43x2mm, 54x2mm, 405x0,45mm, 405x1mm, 405x2mm, 22x0,45mm SK, 42x0,45mm SK

A831 PS29

 • HD 282137 - ABS Wenge Pore - 19x2mm, 22x0,45mm, 23x1mm, 23x2mm, 28x1mm, 28x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x0,45mm, 43x1mm, 43x2mm, 54x2mm, 405x0,45mm, 405x1mm, 405x2mm, 22x0,45mm SK, 42x0,45mm SK

A832 PS17

A833

A833 PS17

A834 PS11

A835 PS11

A836 PS11

 • HD 211599 - ABS Chocolate Beech Pear - 19x2mm, 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 28x2mm, 32x2mm, 42x0,45mm, 42x1mm, 42x2mm, 260x2mm, 275x0,45mm, 275x1mm, 22x0,45mm Preglued, 42x0,45mm Preglued

A838 PS19

A839 PS19

 • HD 291424 - ABS Woodline Pore - 19x2mm, 22x0,45mm, 22x1mm, 23x1mm, 23x2mm, 28x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 260x2mm, 275x0,45mm, 275x1mm, 22x0,45mm Preglued, 42x0,45mm Preglued

A840 PS11

 • HD 282229 - ABS Wenge perl - 22x0,45mm, 22x0,8mm, 22x2mm, 23x2mm, 42x0,8mm, 42x2mm, 260x2mm, 275x0,45mm, 275x0,8mm, 22x0,45mm SK

A841 PS19

A842 PS19

 • HD 243145 - ABS Eiche Sonoma neu - 19x2mm TS, 22x0,45mm, 22x0,8mm, 22x1mm, 22x2mm TS, 23x1mm, 23x2mm, 25x2mm, 28x1mm, 28x2mm TS, 32x1mm, 32x2mm TS, 33x1mm, 33x2mm TS, 42x0,45mm, 42x0,8mm, 42x2mm TS, 43x1mm, 43x2mm TS, 275x0,45mm, 275x0,8mm, 275x1mm, 22x0,45mm SK, 42x0,45mm lep.
 • HD 441145 - Melamin Sonoma Eiche - 22mm MC, 45mm MC, 635mm MC, 22mm SK MC, 45mm SK MC

A843 PS13

 • HD 251476 - ABS Pine Pore - 22x0,45mm, 23x1mm, 23x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x2mm, 43x1mm, 340x1mm, 405x0,45mm H, 405x2mm, 22x0,45mm Preglued

A843 PS29

 • HD 251476 - ABS Pine Pore - 22x0,45mm, 23x1mm, 23x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x2mm, 43x1mm, 340x1mm, 405x0,45mm H, 405x2mm, 22x0,45mm Preglued

A844 PS13

A844 PS29

A845 PS13

A845 PS29

A846

A846 PS11

A847 PS19

A859 PS13

A859 PS29

A860 PS13

A860 PS29

A865 PS19

 • HD 243326 - ABS Eiche Pore - 22x0,45mm, 23x1mm, 23x2mm, 32x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 275x0,45mm, 275x1mm H, 22x0,45mm lep.

A866 PS19

A868 PS22

A869 PS29

A870 PS29

 • HD 241150 - ABS oak grey pore - 22x0,45mm, 23x1mm, 23x2mm, 32x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 260x0,45mm, 260x1mm H, 260x2mm, 22x0,45mm glue

A871 PS29

A873 PS22

 • HD 247307 - ABS Natural Oak Pore - 22x0,45mm, 23x1mm, 23x2mm, 28x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 115x0,45mm, 340x1mm, 405x2mm, 22x0,45mm Preglued

A874 PS22

A879 PS19

A880 PS29

A891 PS19

D102 PS14

D102 PS30

D104 PS11

 • HU 12516 - ABS Beige Pearl - 22x1mm, 23x0,8mm, 23x1mm, 23x2mm, 28x2mm, 33x0,8mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x2mm, 43x0,8mm, 43x1mm, 43x2mm, 205x0,8mm TS, 205x1mm, 205x2mm

D104 PS30

 • HU 12516 - ABS Beige Pearl - 22x1mm, 23x0,8mm, 23x1mm, 23x2mm, 28x2mm, 33x0,8mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x2mm, 43x0,8mm, 43x1mm, 43x2mm, 205x0,8mm TS, 205x1mm, 205x2mm

D107 PS12-HG

 • HU 19015 - ABS Black Smooth - 19x1mm Glanz 90°, 22x1mm High Gloss, 23x1mm Glanz 90°, 23x2mm Glanz 90°, 32x1mm Glanz 90°, 33x1mm Glanz 90°, 33x2mm Glanz 90°, 42x1mm High Gloss, 42x2mm Glanz 90°, 43x1mm Glanz 90°, 43x2mm Hochglanz 90°, 405x1mm lesk 90°, 405x2mm Glanz 90°

D107 PS14

D107 PS30

D108 PS11

D114 PS11

 • HU 14132 - ABS Orange Pearl - 22x0,45mm, 22x0,7mm, 22x2mm, 32x2mm, 42x2mm, 116x0,45mm, 205x0,7mm, 205x2mm, 22x0,45mm Preglued, 22x0,7mm Preglued

D116 PS14

 • HD 29881 - ABS Silver Pearl - 19x2mm, 22x0,45mm, 23x1mm, 23x2mm, 28x1mm, 28x2mm, 32x2mm, 33x1mm, 42x1mm, 42x2mm, 405x0,45mm H, 405x1mm H, 405x2mm, 22x0,45mm Preglued

D117 PS11

 • HU 13321 - ABS Rot perl XG - 22x0,45mm, 23x1mm, 23x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 205x1mm, 205x2mm, 275x0,45mm, 22x0,45mm SK

D117 PS12-HG

D118 PS12-HG

D118 PS14

 • HU 12514 - ABS Elfenbein perl XG - 22x0,45mm, 22x0,7mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 28x2mm, 32x1mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x1mm, 43x1mm, 43x2mm, 55x2mm, 205x0,7mm, 205x1mm, 205x2mm, 405x0,45mm, 22x0,45mm SK

D118 PS30

 • HU 12514 - ABS Elfenbein perl XG - 22x0,45mm, 22x0,7mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 28x2mm, 32x1mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x1mm, 43x1mm, 43x2mm, 55x2mm, 205x0,7mm, 205x1mm, 205x2mm, 405x0,45mm, 22x0,45mm SK

D120 PS11

D120 PS30

D122 PS14

D122 PS30

D123 PS14

 • HU 17014 - ABS Grey Pearl - 22x0,45mm, 22x0,7mm, 23x1mm, 23x2mm, 28x2mm, 32x2mm, 42x2mm, 205x0,7mm, 205x1mm, 205x2mm, 275x0,45mm, 22x0,45mm Preglued

D123 PS30

 • HU 17014 - ABS Grey Pearl - 22x0,45mm, 22x0,7mm, 23x1mm, 23x2mm, 28x2mm, 32x2mm, 42x2mm, 205x0,7mm, 205x1mm, 205x2mm, 275x0,45mm, 22x0,45mm Preglued

D125 PS11

D126 PS12-HG

D126 PS14

D129 PS10

D129 PS12-HG

D129 PS14

 • HU 10129 - ABS Weiß perl 101 - 22x0,45mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 32x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x1mm, 42x2mm, 205x1mm, 205x2mm, 405x0,45mm, 22x0,45mm SK

D129 PS19

D129 PS22

D129 PS30

D133 PS11

D134 PS11

D137 PS11

D138 PS11

D143 PS14

D145 PS14

D147 PS14

D148 PS11

D149 PS14

D150 PS11

D152 PS11

D158 PS11

D164 PS11

D164 PS30

D165 PS11

D166 PS11

D171 PS13

D171 PS30

D172 PS13

D172 PS30

D173 PS13

D181 PS13

D181 PS30

D190 PS30

D191 PS30

D192 PS30

D196 PS30

D200 PS30

 • HU 15121 - ABS Blue Pearl - 22x0,45mm, 22x0,7mm, 23x2mm, 28x2mm, 32x2mm, 43x2mm, 116x0,45mm, 116x0,7mm, 116x2mm, 22x0,45mm Preglued, 22x0,7mm Preglued

D200 PS42

 • HU 15121 - ABS Blue Pearl - 22x0,45mm, 22x0,7mm, 23x2mm, 28x2mm, 32x2mm, 43x2mm, 116x0,45mm, 116x0,7mm, 116x2mm, 22x0,45mm Preglued, 22x0,7mm Preglued

D202 PS30

D223 PS30

D300 PS14

 • HU 17775 - ABS Grauweiß perl XG - 22x0,7mm, 23x1mm, 23x2mm, 28x2mm, 32x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 205x0,7mm, 205x1mm, 205x2mm, 22x0,7mm lep.

D301 PS11

D302 PS13

D302 PS30

D303 PS13

D303 PS30

D304 PS13

D304 PS30

F236 PS30

F238 PS11

F255 PS30

F255 PS42

F272 PS42

F284 PS42

F285 PS42

F286 PS42

F294 PS42

Glossmax Matt 143

Glossmax Matt 214

Glossmax Matt 215

Glossmax Matt 216

Glossmax Matt 218

Glossmax PRO 215

P001 Evo Gloss

P002 Evo Gloss

P006 Evo Gloss

P100 Evo Gloss

P101 Evo Gloss

P102 Evo Gloss

P103 Evo Gloss

P104 Evo Gloss

 • HU 19015 - ABS Schwarz HG HotAir - 23x1mm Glanz 90° AdvE
 • HU 19015 - ABS Black Smooth - 19x1mm Glanz 90°, 22x1mm High Gloss, 23x1mm Glanz 90°, 23x2mm Glanz 90°, 32x1mm Glanz 90°, 33x1mm Glanz 90°, 33x2mm Glanz 90°, 42x1mm High Gloss, 42x2mm Glanz 90°, 43x1mm Glanz 90°, 43x2mm Hochglanz 90°, 405x1mm lesk 90°, 405x2mm Glanz 90°

P105 Evo Gloss

P106 Evo Gloss

P109 Evo Gloss

P110 Evo Gloss

P113 Evo Gloss

P200 Evo Gloss

P201 Evo Gloss

P203 Evo Gloss

P204 Evo Gloss

 • HU 19015 - ABS Schwarz HG HotAir - 23x1mm Glanz 90° AdvE
 • HU 19015 - ABS Black Smooth - 19x1mm Glanz 90°, 22x1mm High Gloss, 23x1mm Glanz 90°, 23x2mm Glanz 90°, 32x1mm Glanz 90°, 33x1mm Glanz 90°, 33x2mm Glanz 90°, 42x1mm High Gloss, 42x2mm Glanz 90°, 43x1mm Glanz 90°, 43x2mm Hochglanz 90°, 405x1mm lesk 90°, 405x2mm Glanz 90°

P208 Evo Gloss

 • HU 10482 - ABS Weiß HG HotAir - 23x1mm Glanz 90° AdvE
 • HU 10482 - ABS white smth - 19x1mm Glanz 90°, 22x1mm High Gloss, 23x1mm Glanz 90°, 23x2mm shine 90°, 32x1mm Glanz 90°, 32x2mm Glanz 90°, 33x1mm Glanz 90°, 42x1mm High Gloss, 42x2mm Glanz 90°, 43x1mm Glanz 90°, 43x2mm Glanz 90°, 55x2mm Glanz 90°, 405x1mm lesk 90°, 405x2mm lesk 90°

P209 Evo Gloss

P211 Evo Gloss

P213 Evo Gloss

P221 Evo Gloss

P222 Evo Gloss

P224 Evo Gloss

P225 Evo Gloss

 • HU 19015 - ABS Schwarz HG HotAir - 23x1mm Glanz 90° AdvE
 • HU 19015 - ABS Black Smooth - 19x1mm Glanz 90°, 22x1mm High Gloss, 23x1mm Glanz 90°, 23x2mm Glanz 90°, 32x1mm Glanz 90°, 33x1mm Glanz 90°, 33x2mm Glanz 90°, 42x1mm High Gloss, 42x2mm Glanz 90°, 43x1mm Glanz 90°, 43x2mm Hochglanz 90°, 405x1mm lesk 90°, 405x2mm Glanz 90°

P231 Evo Gloss

P232 Evo Gloss

P233 Evo Gloss

P235 Evo Gloss

P241 Evo Gloss

P242 Evo Gloss

P311 Evo Gloss

P312 Evo Gloss