DDL Czech Republic

Comparative tables of ABS and melamine edgebanding


010

013 BS

013 MP

014 BS

015

015 BS

 • HU 19015 - ABS Schwarz feinperl 107 - 16x1mm unlackiert, 16x2mm, 16x2mm unlackiert, 19x1mm unlackiert, 19x2mm unlackiert, 23x0,6mm, 23x1mm, 23x2mm, 28x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x2mm, 43x2mm, 205x0,6mm, 205x1mm, 205x2mm
 • HU 39015 - Black Pearl - 22mm, 45mm, 640mm, 22mm Preglued, 45mm Preglued

016

 • HU 187181 - ABS Brown Pearl - 22x0,45mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 32x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 116x1mm, 116x2mm, 275x0,45mm

017 BS

018

020 BS

 • HU 13321 - ABS Rot perl XG - 22x0,45mm, 23x1mm, 23x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 205x1mm, 205x2mm, 275x0,45mm, 22x0,45mm SK

021 BS

025 BS

026 BS

027 BS

028 BS

029 HL

034

035

037

090 BS

 • HU 12514 - ABS Elfenbein perl XG - 22x0,45mm, 22x0,7mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 28x2mm, 32x1mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x1mm, 43x1mm, 43x2mm, 55x2mm, 205x0,7mm, 205x1mm, 205x2mm, 405x0,45mm, 22x0,45mm SK
 • HU 32514 - Beige Pearl - 22mm, 45mm, 640mm, 22mm Preglued, 45mm Preglued

113

 • HU 10113 - ABS Weiß perl HotAir - 23x1mm AdvE, 23x2mm AdvE
 • HU 10113 - ABS white pearl - 16x0,45mm, 16x1mm, 19x0,45mm, 19x1mm, 19x2mm TS, 22x0,45mm, 22x0,7mm, 22x0,8mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x0,45mm, 23x1mm TS, 23x1,5mm, 23x2mm, 23x3mm, 28x1mm, 28x2mm, 32x1mm, 32x2mm, 33x0,45mm, 42x0,45mm, 42x0,8mm, 42x1mm, 42x2mm, 55x2mm, 205x0,7mm, 405x0,45mm, 405x0,8mm TS, 405x1mm, 405x1,5mm, 405x2mm, 22x0,45mm Preglued, 22x0,7mm Preglued, 23x0,45mm SK, 42x0,45mm Preglued
 • HU 10113 - ABS White Pore - 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x2mm, 28x2mm, 32x2mm, 33x0,45mm, 42x2mm, 275x0,45mm, 405x1mm, 405x2mm, 22x0,45mm Preglued
 • HU 10113 - ABS White Rustic - 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 32x2mm, 42x2mm, 116x1mm, 116x2mm
 • HU 10113 - ABS Weiß Pore SU 109 - 23x1mm, 33x1mm, 43x1mm, 116x1mm
 • HU 30113 - White Pearl - 22mm, 23mm MC, 33mm MC, 45mm MC, 640mm MC, 22mm SK MC, 23mm SK MC, 45mm SK MC
 • HU 30113 - White Pore - 22mm, 45mm, 640mm 450mm, 22mm Preglued, 45mm Preglued

113 HL

 • HU 10113 - ABS Weiß glatt HotAir - 23x1mm AdvE, 23x2mm AdvE
 • HU 10113 - ABS White Smooth - 16x1mm TS, 19x1mm TS, 22x0,45mm, 22x0,8mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x0,45mm, 23x1mm, 23x2mm, 25x1mm, 28x1mm, 28x2mm, 28x1mm, 32x2mm, 33x0,45mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x0,45mm, 42x0,8mm, 42x1mm, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 46x2mm, 54x1mm TS, 55x2mm, 405x0,45mm, 405x0,8mm TS, 405x1mm, 405x2mm, 22x0,45mm Preglued, 23x0,45mm SK, 42x0,45mm Preglued
 • HU 10113 - ABS Weiß Soft XK - 23x0,8mm, 23x1mm, 23x2mm, 28x0,8mm, 28x1mm, 28x2mm, 33x0,8mm, 33x1mm, 33x2mm, 43x0,8mm, 43x1mm, 43x2mm, 405x0,8mm, 405x1mm, 405x2mm
 • HU 30113 - White Smooth - 16mm MC, 17mm MC, 19mm MC, 22mm MC, 23mm, 25mm MC, 30mm MC, 33mm MC, 35mm MC, 40mm MC, 45mm MC, 640mm MC, 16mm SK MC, 17mm SK MC, 19mm SK MC, 22mm SK MC, 23mm SK MC, 33mm SK, 40mm SK MC, 45mm SK MC

115 HL

116

 • HU 10113 - ABS Weiß perl HotAir - 23x1mm AdvE, 23x2mm AdvE
 • HU 10113 - ABS white pearl - 16x0,45mm, 16x1mm, 19x0,45mm, 19x1mm, 19x2mm TS, 22x0,45mm, 22x0,7mm, 22x0,8mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x0,45mm, 23x1mm TS, 23x1,5mm, 23x2mm, 23x3mm, 28x1mm, 28x2mm, 32x1mm, 32x2mm, 33x0,45mm, 42x0,45mm, 42x0,8mm, 42x1mm, 42x2mm, 55x2mm, 205x0,7mm, 405x0,45mm, 405x0,8mm TS, 405x1mm, 405x1,5mm, 405x2mm, 22x0,45mm Preglued, 22x0,7mm Preglued, 23x0,45mm SK, 42x0,45mm Preglued
 • HU 10113 - ABS White Pore - 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x2mm, 28x2mm, 32x2mm, 33x0,45mm, 42x2mm, 275x0,45mm, 405x1mm, 405x2mm, 22x0,45mm Preglued
 • HU 10113 - ABS White Rustic - 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 32x2mm, 42x2mm, 116x1mm, 116x2mm
 • HU 10908 - ABS White Pearl - 22x0,45mm, 22x0,7mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 28x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x1mm, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 205x0,7mm, 205x1mm, 205x2mm, 275x0,45mm, 22x0,45mm Preglued, 22x0,7mm Preglued
 • HU 10113 - ABS Weiß Pore SU 109 - 23x1mm, 33x1mm, 43x1mm, 116x1mm
 • HU 30113 - White Pearl - 22mm, 23mm MC, 33mm MC, 45mm MC, 640mm MC, 22mm SK MC, 23mm SK MC, 45mm SK MC
 • HU 30113 - White Pore - 22mm, 45mm, 640mm 450mm, 22mm Preglued, 45mm Preglued

116 HL

 • HU 10113 - ABS Weiß glatt HotAir - 23x1mm AdvE, 23x2mm AdvE
 • HU 10113 - ABS White Smooth - 16x1mm TS, 19x1mm TS, 22x0,45mm, 22x0,8mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x0,45mm, 23x1mm, 23x2mm, 25x1mm, 28x1mm, 28x2mm, 28x1mm, 32x2mm, 33x0,45mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x0,45mm, 42x0,8mm, 42x1mm, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 46x2mm, 54x1mm TS, 55x2mm, 405x0,45mm, 405x0,8mm TS, 405x1mm, 405x2mm, 22x0,45mm Preglued, 23x0,45mm SK, 42x0,45mm Preglued
 • HU 10113 - ABS Weiß Soft XK - 23x0,8mm, 23x1mm, 23x2mm, 28x0,8mm, 28x1mm, 28x2mm, 33x0,8mm, 33x1mm, 33x2mm, 43x0,8mm, 43x1mm, 43x2mm, 405x0,8mm, 405x1mm, 405x2mm
 • HU 30113 - White Smooth - 16mm MC, 17mm MC, 19mm MC, 22mm MC, 23mm, 25mm MC, 30mm MC, 33mm MC, 35mm MC, 40mm MC, 45mm MC, 640mm MC, 16mm SK MC, 17mm SK MC, 19mm SK MC, 22mm SK MC, 23mm SK MC, 33mm SK, 40mm SK MC, 45mm SK MC

117

117 HL

15

207

214 DP

215

216

221

222 BS

302

308 DP

313 DP

314

326

327

336

343

344 DP

347

349

352

 • HD 23352 - ABS alder pore - 22x0,45mm, 23x1mm, 23x2mm, 28x2mm, 32x2mm, 33x1mm, 42x0,45mm, 42x2mm, 43x1mm, 115x0,45mm, 340x1mm, 340x2mm, 42x0,45mm Preglued

353

354 DP

356

358

359

360

364

370

380 DP

382

383

383 DP

384

387

 • HD 272715 - ABS Schneebirke perl - 19x2mm, 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x2mm, 28x2mm, 32x2mm, 42x0,45mm, 42x1mm, 42x2mm, 340x1mm, 340x2mm, 700x0,45mm, 22x0,45mm SK, 42x0,45mm SK

388

390

 • HD 243786 - ABS oak pore - 22x0,45mm, 22x0,8mm, 22x1mm, 22x2mm, 28x2mm, 42x2mm, 260x2mm, 275x0,45mm, 275x0,8mm, 275x1mm, 22x0,45mm Preglued

393

398

398 DP

417 BS

 • HD 29881 - ABS Silver Pearl - 19x2mm, 22x0,45mm, 23x1mm, 23x2mm, 28x1mm, 28x2mm, 32x2mm, 33x1mm, 42x1mm, 42x2mm, 405x0,45mm H, 405x1mm H, 405x2mm, 22x0,45mm Preglued

434

435

436

437

439

440

 • HD 246159 - ABS Eiche Milano Pore - 22x0,45mm, 22x0,8mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 32x2mm, 33x1mm, 42x2mm, 43x1mm, 260x2mm, 275x0,45mm, 275x0,8mm, 275x1mm, 22x0,45mm SK

441

442

444

445

448

449

450

450 DP

452 BS

453

455

456 DP

457

458

458 DP

459

460

461

462

463 DP

468

471

472

473

474 BS

475 DP

476

477

478

 • HD 28854 - ABS wenge pearl - 22x0,45mm, 23x1mm, 23x2mm, 28x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x2mm, 43x1mm, 260x2mm, 275x0,45mm, 275x1mm, 22x0,45mm Preglued

479

480

481

503

504

505 DP

507

509

510

511

512

516

 • HD 293090 - ABS Driftwood Pore - 22x0,45mm, 23x1mm, 23x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 54x2mm, 405x0,45mm, 405x1mm, 405x2mm, 22x0,45mm Preglued

517 HP

519

520

521

524

525 HP

526

527 HP

528 HP

 • HD 243326 - ABS Eiche Pore - 22x0,45mm, 23x1mm, 23x2mm, 32x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 275x0,45mm, 275x1mm H, 22x0,45mm lep.

529 HP

531

533 HP

534

 • HD 283058 - ABS Wenge Mali Pore - 22x0,45mm, 23x1mm, 23x2mm, 28x2mm, 32x1mm, 32x2mm, 33x1mm, 42x1mm, 43x1mm, 43x2mm, 54x2mm, 405x0,45mm, 405x1mm, 405x2mm, 22x0,45mm Preglued

535

536

537

538

 • HD 293090 - ABS Driftwood Pore - 22x0,45mm, 23x1mm, 23x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 54x2mm, 405x0,45mm, 405x1mm, 405x2mm, 22x0,45mm Preglued

540

 • HD 287634 - ABS Walnut Pore - 22x0,45mm, 23x1mm, 23x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 115x0,45mm, 115x1mm, 340x2mm, 22x0,45mm Preglued

541 DP

542

543

544

 • HD 243145 - ABS Eiche Sonoma neu - 19x2mm TS, 22x0,45mm, 22x0,8mm, 22x1mm, 22x2mm TS, 23x1mm, 23x2mm, 25x2mm, 28x1mm, 28x2mm TS, 32x1mm, 32x2mm TS, 33x1mm, 33x2mm TS, 42x0,45mm, 42x0,8mm, 42x1mm, 42x2mm TS, 43x1mm, 43x2mm TS, 275x0,45mm, 275x0,8mm, 275x1mm, 22x0,45mm SK, 42x0,45mm lep.

545 HP

546 HP

548 HP

549 HP

550 DP

551 DP

552 HP

553 HP

554 HP

 • HD 245573 - ABS Eiche Coast Pore - 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x1mm, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 405x0,45mm, 405x1mm, 405x2mm, 22x0,45mm SK

555 HP

556 HP

557 DP

558 HP

559 HP

 • HD 291400 - ABS Attic Wood Pore - 22x0,45mm, 23x1mm, 23x2mm, 32x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x0,45mm, 42x1mm, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 95x0,45mm, 405x1mm, 405x2mm, 22x0,45mm SK

560 BS

561 HP

562 HP

563 HP

564 DP

565 HP

566 HP

567 HP

568 HP

569 HP

 • HD 241150 - ABS oak grey pore - 22x0,45mm, 23x1mm, 23x2mm, 32x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 260x0,45mm, 260x1mm H, 260x2mm, 22x0,45mm glue
 • HD 24079 - ABS Eiche grau - 22x0,45mm, 22x1mm, 23x2mm, 33x2mm, 42x1mm, 42x2mm, 115x0,45mm, 405x1mm, 405x2mm, 22x0,45mm SK

570 HP

 • HD 245573 - ABS Eiche Coast Pore - 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x1mm, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 405x0,45mm, 405x1mm, 405x2mm, 22x0,45mm SK

571 HP

572 DP

573 HP

 • HD 245573 - ABS Eiche Coast Pore - 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x1mm, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 405x0,45mm, 405x1mm, 405x2mm, 22x0,45mm SK

574 DP

 • HD 293090 - ABS Driftwood Pore - 22x0,45mm, 23x1mm, 23x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 54x2mm, 405x0,45mm, 405x1mm, 405x2mm, 22x0,45mm Preglued

575 DP

576 DP

577 DP

 • HD 257016 - ABS Rüster Salisbury - 23x1mm Softmatt, 23x2mm Softmatt, 33x1mm Softmatt, 33x2mm Softmatt, 43x1mm Softmatt, 43x2mm Softmatt, 340x1mm Softmatt, 340x2mm Softmatt

578 BS

579 DP

580 DP

581 HP

582 DP

584 HP

585 DP

586 HP

588 HP

589 HP

590 HP

591 HP

712