SPANODECOR Belgium

Vergleichstabellen


DK166

DK214

DK244

DK251

  • HD 211586 - ABS Buche gedämpft perl - 19x2mm, 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 25x2mm, 28x2mm, 32x1mm, 32x2mm, 33x1mm, 42x2mm, 43x1mm, 405x0,45mm, 405x1mm, 405x2mm, 22x0,45mm SK

DK255

DK286

DK473

DK528

DK561

DK565

DK567

  • HD 248431 - ABS Eiche Nagano Pore - 22x0,45mm, 22x0,8mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 28x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x2mm, 43x1mm, 260x2mm, 275x0,45mm, 275x0,8mm, 275x1mm, 22x0,45mm SK

DK717

DK718

DK719

DK720

DK721

DK722

DK723

DK724

NK02

  • HU 101101 - ABS Weiß Duna Pore 103 - 22x0,45mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x2mm, 43x1mm, 260x2mm, 275x0,45mm, 275x1mm, 22x0,45mm SK
  • HU 10980 - ABS Weiß glatt 100 - 12x1mm, 16x1mm, 16x2mm, 19x1mm, 19x2mm, 22x0,45mm, 22x0,8mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x0,45mm, 23x1mm, 23x2mm, 28x1mm, 28x2mm, 32x0,45mm, 32x1mm, 32x2mm, 33x0,45mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x0,45mm, 42x0,8mm, 42x1mm, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 54x2mm, 405x0,45mm, 405x0,8mm, 405x1mm, 405x2mm, 22x0,45mm SK, 23x0,45mm SK, 42x0,45mm SK
  • HU 10980 - ABS Weiß perl 101 - 12x1mm, 13x2mm, 15x2mm, 16x0,45mm, 16x1mm, 16x2mm, 19x0,45mm, 19x1mm, 19x2mm, 22x0,45mm, 22x0,8mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x0,45mm, 23x0,8mm, 23x1mm, 23x2mm, 28x1mm, 28x2mm, 32x1mm, 32x2mm, 33x0,45mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x0,45mm, 42x0,8mm, 42x1mm, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 54x2mm, 405x0,45mm, 405x0,8mm, 405x1mm, 405x2mm, 22x0,45mm SK, 23x0,45mm SK, 42x0,45mm SK
  • HU 10980 - ABS Weiß feinperl 107 - 16x1mm, 16x2mm, 19x1mm, 19x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 28x1mm, 28x2mm, 32x1mm, 32x2mm, 33x1mm, 33x2mm, 42x1mm, 42x2mm, 43x1mm, 43x2mm, 45x2mm, 205x1mm, 205x2mm
  • HU 30113 - Melamin Weiß glatt - 16mm MC, 17mm MC, 19mm MC, 22mm MC, 23mm MC, 25mm MC, 30mm MC, 32mm MC, 35mm MC, 40mm MC, 45mm MC, 640mm MC, 16mm SK, 16mm SK MC, 17mm SK, 17mm SK MC, 19mm SK, 19mm SK MC, 22mm SK MC, 23mm SK MC, 40mm SK MC, 45mm SK MC
  • HU 30113 - Melamin Weiß perl - 22mm, 23mm, 33mm, 45mm, 640mm 450mm, 22mm SK, 23mm SK, 45mm SK

UK032

UK033

UK044

  • HU 12564 - ABS Creme hell perl 101 - 22x0,45mm, 22x0,7mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 32x2mm, 33x1mm, 42x2mm, 43x1mm, 205x0,7mm, 205x1mm, 205x2mm, 405x0,45mm, 22x0,45mm SK, 22x0,7mm SK

UK074

UK076

UK087

UK091

  • HU 12516 - ABS Beige perl 101 - 22x0,45mm, 22x0,7mm, 22x0,8mm, 23x0,8mm, 23x2mm, 28x2mm, 33x0,45mm, 33x0,8mm, 33x2mm, 42x2mm, 43x0,8mm, 205x0,8mm, 205x2mm, 405x0,45mm, 22x0,45mm SK

UK108

UK109

UK114

UK144

UK146

UK160

UK161

UK175

UK176