Italian Technology Panels

Vergleichstabellen


AG00

AG19

AG21

AG62

AG68

AG82

AG83

AG84

AG85

AG87

AG96

AG99

Alluminio 01

BO111

 • HU 10113 - ABS Weiß Pore 103 - 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x2mm, 28x2mm, 32x2mm, 33x0,45mm, 42x2mm, 275x0,45mm, 405x1mm, 405x2mm, 22x0,45mm SK

BO13

 • HU 10980 - ABS Weiß perl 101 - 12x1mm, 13x2mm, 15x2mm, 16x1mm, 19x0,45mm, 19x2mm, 22x0,45mm, 22x0,8mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x0,45mm, 23x1mm, 23x2mm, 28x1mm, 28x2mm, 32x1mm, 32x2mm, 33x2mm, 42x0,45mm, 42x0,8mm, 42x1mm, 42x2mm, 54x2mm, 405x0,45mm, 405x0,8mm, 405x1mm, 405x2mm, 22x0,45mm SK, 23x0,45mm SK, 42x0,45mm SK
 • HL 10980 - PP Weiß perl - 22x1mm LASER, 405x1mm LASER

BO13 AG

 • HU 10980 - ABS Weiß perl 101 - 12x1mm, 13x2mm, 15x2mm, 16x1mm, 19x0,45mm, 19x2mm, 22x0,45mm, 22x0,8mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x0,45mm, 23x1mm, 23x2mm, 28x1mm, 28x2mm, 32x1mm, 32x2mm, 33x2mm, 42x0,45mm, 42x0,8mm, 42x1mm, 42x2mm, 54x2mm, 405x0,45mm, 405x0,8mm, 405x1mm, 405x2mm, 22x0,45mm SK, 23x0,45mm SK, 42x0,45mm SK
 • HL 10980 - PP Weiß perl - 22x1mm LASER, 405x1mm LASER

BO13 cera

FC70

FT61

TU025

TU047

TU071

 • HU 19015 - ABS Schwarz feinperl 107 - 23x0,6mm unlackiert, 23x1mm unlackiert, 23x2mm unlackiert, 28x2mm unlackiert, 32x1mm unlackiert, 33x2mm unlackiert, 42x2mm unlackiert, 205x0,6mm unlackiert, 205x1mm unlackiert, 205x2mm unlackiert

TU079

TU087

TU095

TU1026

TU1191

TU1343

TU19

TU200

 • HD 29509 - ABS Silber perl - 19x2mm, 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 28x2mm, 32x2mm, 33x0,45mm, 33x1mm, 42x1mm, 42x2mm, 405x0,45mm, 405x1mm, 405x2mm, 22x0,45mm SK

TU207

TU207 AG

TU209

TU209 cera

TU26

TU30

 • HU 17035 - ABS Grau perl XG - 19x2mm, 22x0,45mm, 22x0,7mm, 22x0,8mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x0,45mm, 23x1mm, 23x2mm, 28x1mm, 28x2mm, 28x3mm, 32x1mm, 32x2mm, 33x2mm, 42x0,45mm, 42x1mm, 42x2mm, 55x2mm, 205x0,7mm, 205x0,8mm, 205x1mm, 205x2mm, 405x0,45mm, 22x0,45mm SK, 22x0,7mm SK, 23x0,45mm SK, 42x0,45mm SK

TU33

TU35

TU565

TU65

TU81

WA10

WE30

WF20

WG80

 • HD 210381 - ABS Buche Pore - 19x2mm, 22x0,45mm, 22x0,8mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 25x2mm, 28x2mm, 32x1mm, 32x2mm, 42x1mm, 42x2mm, 260x2mm, 275x0,45mm, 275x0,8mm, 275x1mm, 22x0,45mm SK
 • HD 211586 - ABS Buche gedämpft perl - 19x2mm, 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 25x2mm, 28x2mm, 32x1mm, 32x2mm, 42x2mm, 43x1mm, 405x0,45mm, 405x1mm, 405x2mm, 22x0,45mm SK

WL30

WL84

WN40

 • HD 230685 - ABS Erle perl - 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 28x2mm, 32x2mm, 42x2mm, 340x0,45mm, 340x1mm, 405x2mm, 22x0,45mm SK, 42x0,45mm SK

WN45

 • HD 28722 - ABS Nussbaum Pore - 19x2mm, 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 28x2mm, 32x2mm, 42x1mm, 42x2mm, 405x0,45mm, 405x1mm, 405x2mm, 22x0,45mm SK, 42x0,45mm SK

WR03

WR04

WR05

WR21

WR23

WR71

WR94

WS25

 • HD 241197 - ABS Eiche Pore - 22x0,45mm, 22x0,8mm, 22x2mm, 23x2mm, 33x2mm, 42x0,8mm, 42x2mm, 260x2mm, 275x0,45mm, 275x0,8mm, 22x0,45mm SK

WS96

WW58