GABROVNITSA - Bulgaria

Vergleichstabellen


102

 • HU 18265 - ABS Sandbraun perl 101 - 22x0,45mm, 22x0,7mm, 22x2mm, 23x2mm P, 28x2mm H, 32x2mm, 42x2mm, 205x0,7mm H, 205x2mm H, 275x0,45mm H, 22x0,45mm SK, 22x0,7mm SK H

104

106

107

108

114

115

116

 • HD 29881 - ABS Silber perl - 19x2mm H, 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x2mm, 28x2mm, 32x2mm, 42x2mm, 405x0,45mm H, 405x1mm H, 405x2mm H, 22x0,45mm SK

117

 • HU 13000 - ABS Rot perl 101 - 22x0,45mm, 22x0,7mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 28x2mm, 42x2mm, 116x0,7mm, 116x1mm, 116x2mm, 275x0,45mm, 22x0,45mm SK, 22x0,7mm SK H

118

 • HU 12516 - ABS Beige perl 101 - 22x0,45mm, 22x0,7mm, 22x2mm, 28x2mm, 32x2mm, 33x0,45mm, 42x2mm, 205x0,7mm, 205x0,8mm, 205x1mm, 205x2mm, 405x0,45mm, 22x0,45mm SK, 22x0,7mm SK

120

121

123

126

131

133

 • HU 11131 - ABS Gelb perl 101 - 22x0,45mm, 22x0,7mm, 22x2mm, 23x2mm, 28x2mm, 42x2mm, 116x0,7mm H, 116x2mm H, 275x0,45mm H, 22x0,45mm SK H, 22x0,7mm SK H

134

135

303

 • HD 211582 - ABS Buche Ellmau perl - 22x0,45mm, 22x0,8mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 28x2mm, 42x1mm, 42x2mm, 260x2mm H, 275x0,45mm H, 275x0,8mm H, 275x1mm H, 22x0,45mm SK

304

310

312

315

316

318

 • HD 28722 - ABS Nussbaum Pore - 19x2mm, 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 28x2mm, 32x2mm, 42x0,45mm, 42x1mm, 42x2mm, 340x1mm, 405x0,45mm, 405x1mm, 405x2mm, 22x0,45mm SK, 42x0,45mm SK

319

 • HD 261521 - ABS Ahorn perl - 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x2mm, 28x2mm, 32x2mm, 42x2mm, 260x2mm H, 275x0,45mm H, 275x1mm H, 22x0,45mm SK

333

340

353

354

356

357

 • HD 291424 - ABS Woodline Pore - 19x2mm, 22x0,45mm, 22x0,8mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 28x2mm, 32x2mm, 42x1mm, 42x2mm, 54x2mm, 260x2mm H, 275x0,45mm H, 275x0,8mm H, 275x1mm H, 22x0,45mm SK H, 42x0,45mm SK H

360

364

 • HD 22435 - ABS Kirschbaum Pore - 19x2mm, 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x2mm, 28x1mm, 28x2mm, 32x2mm, 42x2mm, 340x0,45mm, 405x1mm, 405x2mm, 22x0,45mm SK

366

369

370

374

375

 • HD 243786 - ABS Eiche Pore - 22x0,5mm, 22x0,8mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x2mm, 28x2mm, 42x2mm, 260x2mm, 275x0,45mm, 275x0,8mm, 275x1mm, 22x0,5mm SK

377

379

380

384

385

 • HD 281277 - ABS Akazie glatt - 22x0,45mm, 32x2mm H, 42x0,45mm, 405x0,45mm H, 22x0,45mm SK H, 42x0,45mm SK H
 • HD 283277 - ABS Akazie perl - 19x2mm, 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x2mm, 28x2mm, 42x0,45mm, 42x1mm, 42x2mm, 54x2mm, 260x2mm H, 275x0,45mm H, 275x1mm H, 22x0,45mm SK, 42x0,45mm SK

401

502

504