DDL Czech Republic

Vergleichstabellen


010

014

015

016

017

018

019

020

021

023

025

026

027

028

029

034

035

 • HU 11107 - ABS Hellgelb perl - 22x0,45mm, 22x0,7mm H, 22x1mm, 22x2mm, 23x2mm P, 42x2mm, 205x1mm H, 205x2mm H, 275x0,45mm H, 22x0,45mm SK H, 22x0,7mm SK H

036

037

038

090

 • HU 12514 - ABS Elfenbein perl - 22x0,45mm, 22x0,7mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x2mm, 28x2mm, 32x2mm, 42x1mm H, 42x2mm, 55x2mm H, 205x0,7mm H, 205x1mm H, 205x2mm H, 405x0,45mm H, 22x0,45mm SK, 22x0,7mm SK H
 • HU 32514 - Beige perl - 22mm, 45mm H, 640mm H, 22mm SK, 45mm SK H

113

 • HU 10113 - ABS Weiß glatt - 16x1mm, 19x1mm, 22x0,45mm, 22x0,8mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x2mm, 23x3mm, 28x1mm, 28x2mm, 32x2mm, 33x0,45mm, 42x0,45mm, 42x0,8mm, 42x1mm, 42x2mm, 46x2mm H, 54x1mm, 55x2mm, 205x3mm, 405x0,45mm, 405x0,8mm, 405x1mm, 405x2mm, 22x0,45mm SK, 42x0,45mm SK
 • HU 10113 - ABS Weiß perl - 19x2mm, 22x0,45mm, 22x0,7mm, 22x0,8mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 23x3mm, 28x1mm, 28x2mm, 32x2mm, 33x0,45mm, 42x0,45mm, 42x1mm, 42x2mm, 55x2mm, 205x0,7mm, 405x0,45mm, 405x0,8mm, 405x1mm, 405x2mm, 22x0,45mm SK, 22x0,7mm SK, 42x0,45mm SK
 • HU 10113 - ABS Weiß Pore - 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 28x2mm, 32x2mm, 33x0,45mm, 42x2mm, 275x0,45mm, 405x1mm, 405x2mm, 22x0,45mm SK
 • HU 10113 - ABS Weiß grobe Pore - 22x1mm, 22x2mm, 42x2mm, 116x1mm H, 116x2mm H
 • HU 10113 - ABS Weiß Pore SU - 23x1mm H, 116x1mm H
 • HU 30113 - Weiß glatt - 16mm, 17mm, 19mm, 22mm, 23mm, 25mm, 30mm, 32mm, 35mm, 40mm, 45mm, 640mm 450mm, 16mm SK, 17mm SK, 19mm SK, 22mm SK, 23mm SK, 40mm SK, 45mm SK
 • HU 30113 - Weiß perl - 22mm, 23mm, 45mm, 640mm 450mm, 22mm SK, 23mm SK, 45mm SK
 • HU 30113 - Weiß Pore - 22mm H, 45mm H, 640mm 450mm H, 22mm SK, 28mm SK, 45mm SK
 • HU 10113 - ABS Weiß Pore - 23x3mm

115

 • HU 101027 - ABS Arktikweiß glatt - 22x0,45mm, 22x0,8mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x2mm, 28x2mm, 32x2mm, 42x0,8mm, 42x2mm, 205x0,8mm, 205x1mm, 205x2mm, 405x0,45mm, 22x0,45mm SK

116

117

 • HU 10482 - ABS Weiß glatt - 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 28x2mm, 32x2mm, 33x1mm, 42x1mm, 42x2mm, 205x1mm H, 205x2mm H, 405x0,45mm, 22x0,45mm SK
 • HU 10482 - ABS Weiß perl 101 - 22x0,45mm, 22x0,7mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x0,45mm, 23x1mm, 23x2mm, 28x2mm, 32x2mm, 42x1mm, 42x2mm, 205x1mm H, 205x2mm H, 405x0,45mm H, 22x0,45mm SK, 22x0,7mm SK
 • HU 10482 - ABS Weiß feinperl - 22x0,45mm, 22x1mm, 23x0,6mm, 23x1mm, 23x2mm, 33x1mm, 42x2mm, 116x0,45mm, 205x0,6mm, 205x1mm, 205x2mm, 22x0,45mm SK

119

15

205

207

214

215

216

221

302

308

313

314

323

326

327

328

332

336

340

343

344

347

349

352

 • HD 23352 - ABS Erle Pore - 22x0,45mm H, 22x1mm H, 22x2mm, 28x2mm H, 32x2mm H, 42x0,45mm H, 42x2mm, 54x2mm H, 405x0,45mm, 405x2mm, 22x0,45mm SK H, 42x0,45mm SK H
 • HD 43352 - Erle Pore - 22mm H, 45mm H, 525mm H, 22mm SK, 45mm SK H

353

354

355

356

357

358

359

360

 • HD 26375 - ABS Ahorn Pore - 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x2mm P, 28x2mm, 32x1mm, 32x2mm, 42x0,45mm H, 42x1mm H, 42x2mm, 405x0,45mm H, 405x1mm H, 405x2mm H, 22x0,45mm SK H, 42x0,45mm SK H
 • HD 46375 - Ahorn Pore - 22mm H, 24mm, 45mm, 525mm H, 22mm SK, 45mm SK

361

364

 • HD 28722 - ABS Nussbaum Pore - 19x2mm H, 22x0,45mm H, 22x1mm H, 22x2mm, 28x2mm H, 32x2mm H, 42x0,45mm H, 42x1mm H, 42x2mm H, 54x2mm H, 405x0,45mm H, 405x1mm H, 405x2mm H, 22x0,45mm SK H, 42x0,45mm SK H
 • HD 48364 - Nussbaum Pore - 22mm H, 45mm H, 640mm H, 22mm SK, 45mm SK

370

371

380

382

383

384

387

388

390

393

398

 • HD 23685 - ABS Erle Pore - 22x0,45mm H, 22x0,8mm H, 22x1mm H, 22x2mm H, 28x2mm H, 32x2mm H, 42x2mm H, 260x2mm H, 275x0,45mm H, 275x0,8mm H, 275x1mm H, 22x0,45mm SK H, 42x0,45mm SK H
 • HD 23685 - ABS Erle Pore - 22x0,45mm H (S), 22x1mm H (S), 42x0,45mm H (S), 405x0,45mm H (S), 22x0,45mm SK H (S), 42x0,45mm SK H (S)
 • HD 43685 - Erle Pore - 22mm, 45mm H, 525mm H, 22mm SK, 45mm SK H

417

 • HD 29509 - ABS Silber perl - 19x2mm, 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x2mm, 28x2mm, 32x2mm, 33x0,45mm, 42x1mm, 42x2mm, 405x0,45mm H, 405x1mm, 405x2mm, 22x0,45mm SK
 • HD 29881 - ABS Silber perl - 19x2mm H, 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x2mm, 28x2mm, 32x2mm, 42x2mm, 405x0,45mm H, 405x1mm H, 405x2mm H, 22x0,45mm SK
 • HD 49417 - Silber glatt - 22mm MC H, 45mm MC H, 525mm MC H, 22mm SK H, 22mm SK MC H, 45mm SK H, 45mm SK MC H

434

435

436

437

438

439

440

441

442

444

445

448

449

450

452

 • HD 28722 - ABS Nussbaum Pore - 19x2mm H, 22x0,45mm H, 22x1mm H, 22x2mm, 28x2mm H, 32x2mm H, 42x0,45mm H, 42x1mm H, 42x2mm H, 54x2mm H, 405x0,45mm H, 405x1mm H, 405x2mm H, 22x0,45mm SK H, 42x0,45mm SK H
 • HD 48364 - Nussbaum Pore - 22mm H, 45mm H, 640mm H, 22mm SK, 45mm SK

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

468

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

501

503

504

505

506

507

509

510

511

512

516

519

520

521

524

525

526

527

528

529

531

533

534

535

536

537

538

540

541

542

543

544

 • HD 241145 - ABS Eiche Sonoma Pore - 19x2mm H, 22x0,45mm, 22x0,8mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x2mm, 25x2mm, 28x2mm, 32x1mm, 32x2mm, 42x0,45mm H, 42x0,8mm H, 42x1mm, 42x2mm, 260x2mm H, 275x0,45mm H, 275x0,8mm H, 275x1mm H, 22x0,45mm SK, 42x0,45mm SK H

545

546

548

549 HP

550 DP

712

714