Akritas Greece

Vergleichstabellen


101

  • HU 10113 - ABS Weiß Pore - 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 28x2mm, 32x2mm, 33x0,45mm, 42x2mm, 275x0,45mm, 405x1mm, 405x2mm, 22x0,45mm SK

102

103

105

109

1174

1183

120

  • HU 17961 - ABS Grau perl - 22x0,45mm, 22x0,7mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x2mm, 28x2mm, 32x2mm, 33x0,45mm H, 42x2mm H, 205x0,7mm H, 205x1mm H, 205x2mm H, 275x0,45mm H, 22x0,45mm SK H, 22x0,7mm SK H

1405

1411

142

1424

  • HD 291424 - ABS Woodline Pore - 19x2mm H, 22x0,45mm, 22x0,8mm H, 22x1mm, 22x2mm, 23x2mm, 28x2mm H, 32x2mm, 42x1mm, 42x2mm, 54x2mm H, 260x2mm H, 275x0,45mm H, 275x0,8mm H, 275x1mm H, 22x0,45mm SK H, 42x0,45mm SK H

145

  • HU 13000 - ABS Rot perl - 22x0,45mm, 22x0,7mm, 22x2mm, 23x1mm, 23x2mm, 28x2mm, 42x2mm, 116x0,7mm, 116x1mm, 116x2mm, 275x0,45mm, 22x0,45mm SK, 22x0,7mm SK H

146

147

202

213

253

255

256

290

291

  • HD 282227 - ABS Wenge perl - 19x2mm H, 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 28x2mm, 32x2mm, 42x2mm, 340x1mm H, 405x0,45mm H, 405x2mm H, 22x0,45mm SK H

292

300

3005

  • HD 283005 - ABS Zebrano Pore - 19x2mm H, 22x0,45mm H, 22x1mm, 22x2mm, 23x2mm P, 32x2mm, 42x2mm, 115x1mm, 340x0,45mm, 405x2mm, 22x0,45mm SK H

3006

302

311

312

319

329

  • HD 29881 - ABS Silber perl - 19x2mm H, 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x2mm, 28x2mm, 32x2mm, 42x2mm, 405x0,45mm H, 405x1mm H, 405x2mm H, 22x0,45mm SK

3410

398

399

401

403

404

420

4254

52

56

705

  • HD 261738 - ABS Ahorn perl - 19x2mm, 22x0,45mm, 22x1mm, 22x2mm, 23x2mm, 28x2mm, 32x1mm, 32x2mm, 42x2mm, 54x2mm, 405x0,45mm, 405x1mm, 405x2mm H, 22x0,45mm SK

706

707

708

709

712

735

751

760

802

803

911

913

943